Loading...

På denne side kan du tilmelde til hypnoseuddannelsen ved Westh. 

Venligst gennemlæs uddannelsesaftalen inden du tilmelder dig

(Du finder den nederst på denne side. Skriv den gerne ud og gem den). 

Ved tilmelding samtykker du i betingelserne i denne uddannelsesaftale -

kontakt Karen Westh på tlf.: 31951808, hvis du har spørgsmål. 

 

Tilmelding til Hypnoseuddannelsens 1. semester EFTERÅRET 2019. 

12 undervisningsdage/ 165 lektioner fordelt på 3 moduler:

5.-8. september 2019

3.-6. oktober 2019

7.-10. november 2019

+ 3 træningsdage som gennemføres individuelt eller i grupper.

Pris: kr. 37.400,-

Early Bird pris: d. 1/7-2019 kr. 29.975,-

 
SUPER STÆRKT TILBUD -
KUN I 2019: kr. 24.975,-
ved tilmelding senest d. 1/6-2019.

Tilmeld dig her og brug rabatkoden "5PATH"

 

Ratebetaling mulig på Early Bird kr. 29.975,-
1. Rate d. 1/7-19: kr. 12.975,-
2. Rate d. 1/8-19: kr. 4.250,-
3. Rate d. 1/9-19: kr. 4.250,-
4. Rate d. 1/10-19: 4.250,-
5. Rate d. 1/11-19: 4.250,-

 

Tilmelding til 2. semester (2020) på samme hold.

Ud over de ovenfor nævnte kursusdage får du i 2. semester

2 Live Workshops:

19. august 20019

10. oktober 2019

+ 12 Coaching Calls (tirsdage 17-18)

+ 5 x 1:1 supervision på klientforløb, som du har optaget på video og sendt til mig

+ 2 x 1:1 mentoring og coaching 

Her udover skal du være indstillet på at afsætte tid til at arbejde med opgaver, både individuelt og i grupper (valgbart) i løbet af dette semester.

Pris kr. 29.975,-

 

Early Bird pris ved tilmelding senest
d. 1/12-2019 er prisen kr. 19.400,-

 HUSK: indtast rabatkoden "5PATH" for at få udløst rabatten. 

 

Ratebetaling på Early Bird pris kun mulig
ved seneste tilmelding d. 1/12-2019:

1. Rate d. 1/12-19 kr. 3.880,-
2. Rate d. 1/1-20 kr. 3.880,-
3. Rate d. 1/2-20 kr. 3.880,-
4. Rate d. 1/3-20 kr. 3.880,-
5. Rate d. 1/4-20 kr. 3.880,-

 

 

 

VED TILMELDING SAMTYKKER DU I INDHOLDET I DENNE UDDANNELSESAFTALE

Uddannelsesarbejdsaftale Westh hypnose & hypnoterapi 

Mellem uddannelsesdeltager, som læser denne aftale og tilmelder sig uddannelsen (der er givet
instruktioner på elektronisk tilmeldingsside om at gennemlæse og eventuelt udskrive nærværende
uddannelsesaftale – og hermed anses uddannelsesdeltageren at have samtykket i betingelserne)
Og uddannelsesudbyder:
Westh hypnose & hypnoterapi
Vejlevej 37
6650 Brørup
CVR-nummer 30 44 79 64

Indgås d.d. aftale om uddannelse som nærmere beskrevet i det nedenstående
I nærværende aftale anvendes begreberne ”uddannelsesdeltager” og ”uddannelsesudbyder” for
ovenfor anførte parter.

§ 1
Aftalens indhold og struktur
Uddannelsesudbyder gennemfører et uddannelsesforløb på det antal lektioner, som er anført for
det pågældende hold. Den 2-årige hypnose uddannelse er på i alt 660 lektioner (495 timer).
I disse lektioner indgår bl.a.: undervisning, supervision/coaching/mentoring, selvstudie, video
tutorials og lektier iht. det af underviseren foreskrevne, gruppearbejde, klientarbejde iht.
underviserens retningslinier, egenterapi og selvhypnose.

 

Denne uddannelsesaftale gælder udelukkende for de første 165 lektioner:
5-PATH® hypnoterapi og 7th Path selvhypnose®.

Uddannelsens mål er, at deltageren i løbet af uddannelsen tilegner sig kompetencer, som gør det
muligt at bestå eksamen, der udgør én af betingelserne for, at følgende certificeringer kan gives:

1/ NGH Certificeret hypnotisør/ hypnoterapeut
(for allerede NGH certificerede hypnoterapeuter gælder dette punkt ikke)

2/ Master Hypnotist

3/ Certificeret 5-PATH® Hypnoterapeut

4/ Certificeret 7th Path® Selvhypnose underviser

Vejledende omfang af pauser: I løbet af dagen holdes én frokostpause og én kaffepause.
Uddannelsesudbyder kan i løbet af dagen vælge at give et mindre antal kortere pauser, hvor
dette vurderes at passe ind i programmet. Uddannelsesdeltager logger i de første 3 moduler af
uddannelsen ind når undervisningen påbegyndes og ud når undervisningen slutter den
pågældende dag. Ligeledes logges ud og ind til frokostpausen. Loggen føres på ark, som
udleveres ved kursusstart af uddannelsesudbyder - og arket indleveres til uddannelsesudbyder
ved afslutning af kurset.

Eksakte mødetider aftales på kursets 1. dag. Mødetid for 1. kursusdag fremsendes af instruktør
forud for udannelsen.

§ 2
Forpligtelser og rettigheder, der påhviler uddannelsesudbyder


1/ Gennemføre uddannelsen som beskrevet.


2/ Såfremt der hos uddannelsesudbyder er forhold, som hindrer gennemførelsen af den
planlagte uddannelse skal uddannelsesudbyder straks underrette deltageren herom og
snarest muligt tilbyde erstatningstimer. Disse skal tilbydes indenfor et tidsrum således,
at deltageren vil have mulighed for at modtage den pågældende undervisning indenfor
12 mdr. af den planlagte undervisnings aflysning.
Såfremt uddannelsesudbyder opfylder ovenstående pkt. 1 og 2 anses nærværende aftale for
opfyldt og fortsat gældende. Såfremt uddannelsesudbyder ikke opfylder ovenstående kan
uddannelsesdeltageren rette krav om tilbagebetaling af maksimalt 60% af det betalte
uddannelsesgebyr som anført i §4 – uanset antallet af allerede gennemførte uddannelsestimer.


3/ Det er uddannelsesudbyderens forpligtelse at sikre, at uddannelsesdeltageren modtager
undervisning der målrettes på, at de kan leve op til krav for udstedelse af certificeringer som
anført i §1, herunder at foretage en samlet vurdering af deltagerens kompetencer og evne til
forsvarligt at anvende pensum i praksis.
Som konsekvens af denne samlede vurdering er det uddannelsesudbyders forpligtelse og ret at
afvise certificering af og/eller bortvise en uddannelsesdeltager såfremt denne vurderes af uddannelsesudbyder til
a) ikke i tilstrækkelig grad at have tilegnet sig pensum og/eller ikke at være i stand til at
omsætte pensum til konkret og faglig forsvarlig praksis.
b) og/eller ikke værende i stand til at forvalte pensum på en ansvarlig og etisk måde,
der er i fuld overensstemmelse med NGH (National Guilt of Hypnotists) og BHC
(Banyan Hypnosis Center for Training & Services, Inc) retningslinier.


4/ Det er uddannelsesudbyders forpligtelse at sikre deltagernes sikkerhed, uddannelseskvalitet og
etik på uddannelsen og som følge heraf har uddannelsesudbyder ret til at afvise certificering af
og/eller bortvise en uddannelsesdeltager såfremt denne:
a) Er fysisk eller psykisk krænkende, truende og/eller diskriminerende i ord, handling
eller gestus.
b) Obstruerer, hindrer eller vanskeliggør undervisningen.
c) Får betydelige, og for undervisningen afgørende, klager fra de øvrige deltagere.
Såfremt punkt §2, stk. 3-4 tages i anvendelse vil dette ske som en henvendelse til
pågældende uddannelsesdeltager fra uddannelsesudbyder, hvor beslutningen om afvisning af
certifikat og/eller bortvisning meddeles.
Såfremt en uddannelsesdeltager afvises certificering og/eller bortvises fra uddannelsen
bortfalder ethvert krav om tilbagebetaling af uddannelsesgebyr.


5/ Uddannelsesudbyder stiller undervisningslokaler til rådighed og underretter deltageren
om adressen forinden uddannelsens første dag.

 

§ 3
Forpligtelser og rettigheder, der påhviler uddannelsesdeltageren
Det forventes af uddannelsesdeltageren, at denne fremmøder med en konstruktiv, positiv og åben
holdning på uddannelsesdagene. Det forudsættes i øvrigt, at uddannelsesdeltageren er uden
påvirkning fra alkohol eller euforiserende stoffer. Uddannelsen er intensiv og der vil blive givet
hjemmeopgaver – her både læsning, øvelser og opgaver. Da meget nyt stof skal læres og øves på
kort tid, er det vigtigt, at deltageren vægter sine spørgsmål og stiller dem målrettet og med
relevans ift. pensum.

 

Betingelserne for, at uddannelsesdeltageren kan opnå de i §1 anførte certificeringer er:

a) 100% fremmøde på de aftalte uddannelsesdage
b) Beståelse af 3 eksamener
c) Uddannelsesudbyders vurdering jf. §2, stk. 3-4.

Såfremt uddannelsesdeltager møder uopsættelige forhindringer i at møde på de aftalte
uddannelsesdage, skal denne straks meddele dette til uddannelsesudbyder.

Såfremt uddannelsesdeltageren ønsker at gennemføre uddannelsen vil dette blive på et senere
hold, hvor 100% deltagelse kan opnås. Der kan ikke gives dispensation for allerede gennemførte
timer ved de første 165 lektioner af uddannelsen. Med mindre andet aftales vil der for deltagelse
på nyt hold (de første 165 lektioner), blive opkrævet et gebyr på kr. 3.600,-. Alternativt kan
uddannelsesdeltageren ansøge om 1:1 undervisning hos uddannelsesudbyder, som dog ikke er
forpligtet til at levere denne. Hver 1:1 undervisningstime vil ske for merafregning på kr. 750,-
eksklusiv moms pr. time.

Såfremt uddannelsesdeltagerne ophører med at fremmøde på uddannelsen og ikke kontakter
uddannelsesudbyder for aftale om deltagelse på nyt hold mod betaling af gebyr senest 1 måned
efter fravær, bortfalder ethvert krav om at deltage igen. Når kurset er bestilt og betalt refunderes
kursusprisen ikke, uanset om kursusdeltageren gennemfører uddannelsen eller ej. Eventuel
betaling i rater fortsætter, med mindre andet aftales med uddannelsesudbyder.

Såfremt det er uddannelsesudbyder, der er forhindret i at gennemføre uddannelsen skal
uddannelsesdeltager tage imod tilbud jf. § 2, stk. 2 såfremt uddannelsen ønskes fuldført.
Hvis ikke uddannelsesdeltager tager imod et sådant tilbud bortfalder uddannelsesdeltagers
eventuelle krav om delvis tilbagebetaling af uddannelsesgebyret og tilbud om erstatningstimer.
Ad b) Uddannelsesdeltageren skal bestå 3 eksamener. Hvis den pågældende eksamen ikke
bestås i første omgang, gives der en reeksamen. Denne skal bestås såfremt der skal kunne gives
certificering. Hvis hverken første eksamen eller reeksamen bestås kan der ansøges om optagelse
på førstkommende hypnosehold modbetaling af gebyr på kr. 3.600,-.
Med mindre andet aftales, har uddannelsesdeltageren tavshedspligt ift. til personlige
informationer, som øvrige deltagere på kurset måtte røbe.

§ 4
Økonomi
Uddannelsespris: kontakt Karen Westh Nielsen for link til tilmeldingssiden.
Uddannelsesprisen dækker alle udgifter til uddannelsesmaterialer iht. pensum (ekskl. 3 x 7th Path
booklets som er obligatorisk tilkøb ved valg af 7th Path Selvhypnose® instruktør og ikke blot
”practitioner”. (Pris 2018 ca. 3 x kr. 125,- i alt kr. 375,-). Uddannelsesdeltageren skal selv afholde
eventuelle udgifter til til/fra kørsel til uddannelsesstedet, kost, overnatning og tilkøb af eventuelle
ekstramaterialer.

Betalingsbetingelser:
Betaling skal ske via bankoverførsel på konto nr.: 7860 0001012070 senest 4 uger inden
kursusstart eller som aftalt.

§ 5
Ophævelse og opsigelse
Aftalen er bindende ved tilmelding og begge parter kan opsige aftalen såfremt:
a) Forhold som anført i §3 og §4 gør sig gældende
b) Betalingsbetingelser ikke er overholdt

§ 6
Aftalens ikrafttrædelse
Aftalen træder i kraft fra det øjeblik, hvor uddannelsesdeltager har tilmeldt sig og betalingen for
kurset er gennemført.